Op grond van de Arbowet zijn bedrijven met personeel verplicht om een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak te hebben. Uit diverse bronnen, waaronder controles door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), blijkt dat echter nog steeds grote aantallen bedrijven hier niet over beschikken. Voor 2020 heeft de Inspectie SZW in haar jaarplan aangegeven dat zij extra zal controleren bij bedrijven op het hebben van een actuele RI&E.

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI & E)?

Het doel van een RI & E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie. De RIE is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

  • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
  • het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
  • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

In 2020 wil de Inspectie met haar personele groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.
Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij!

Als u als bedrijf geen (actuele) RI&E heeft, kan de Inspectie SZW u een boete opleggen van € 450,- tot € 4500,-, afhankelijk van het aantal medewerkers in uw bedrijf. Heeft u nog geen RI&E of is deze sterk verouderd, dan is het tijd om hier snel aan te werken.